Ondernemingsgegevens 

Ilke Matthys-de Zutter (Handelsnaam: Ilke Matthys / Atelier Ilke Matthys)
Kerkstraat 44 — 9900 Eeklo — België
atelier@ilkematthys.be
www.ilkematthys.be

Ondernemingsnummer 0684.448.925
BTW BE0684448925

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ilke Matthys, een eenmanszaak met adres te Kerkstraat 44, 9900 Eeklo, België, BTW BE 0684448925, (hierna ‘Ilke Matthys’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Daarnaast bezit Ilke Matthys ook een fysieke winkel met adres Kerkstraat 44, 9900 Eeklo, België, waar juwelen besproken, besteld en aangekocht kunnen worden.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) of fysieke winkel. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel of fysieke winkel van Ilke Matthys moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ilke Matthys aanvaard zijn.

Ilke Matthys behoudt het recht om een opdracht of bestelling aan te nemen of te weigeren.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit duidelijk apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle juwelen worden handgemaakt door Ilke Matthys. Daardoor kunnen er kleine verschillen in afwerking of afmetingen zitten. Ilke Matthys probeert de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven via foto’s. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Ilke Matthys via atelier@ilkematthys.be. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ilke Matthys niet. Ilke Matthys is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ilke Matthys is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ilke Matthys. Ilke Matthys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Offertes voor een juweel zijn steeds 7 dagen geldig na ontvangst.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure loopt als volgt: de Klant kan op een welbepaald artikel in de webshop klikken voor meer informatie en de mogelijkheid tot bestellen. Indien u akkoord gaat met de beschrijving van het artikel kan de Klant overgaan tot bestellen. U wordt doorgestuurd naar een pagina waarop u uw e-mailadres, persoons- en verzendgegevens moet invullen. Vervolgens komt u op de betaalpagina. Betalingen worden door Mollie verwerkt.

Het is ook mogelijk een bestelling te plaatsen via e-mail en te betalen via bankoverschrijving. Hiervoor neemt de Klant persoonlijk contact op met atelier@ilkematthys.be. De afspraken en bestelprocedure lopen dan via e-mail.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen worden binnen België verzonden met Mikropakket naar een adres naar keuze binnen België. Indien de (online) bestelling succesvol verlopen is, verbindt Ilke Matthys zich ertoe om de bestelling binnen de vermelde termijn uit te voeren en door te geven aan Mikropakket om te verzenden naar de Klant. Eventuele uitzonderingen op de leveringstermijn ten gevolge door vertraging via Mikropakket vallen buiten de verantwoordelijkheid van Ilke Matthys. 

Iedere bestelling wordt verzonden met een (basis)verzekering. Deze verzendwijze zorgt ervoor dat de Klant moet tekenen voor ontvangst van het pakket. Tekortkomingen, niet-geleverde zendingen, kapotte zendingen en fouten veroorzaakt door het verzendbedrijf vallen buiten Ilke Matthys haar verantwoordelijkheid. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ilke Matthys. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Verzendkosten worden aangerekend aan de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ilke Matthys. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ilke Matthys te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij Ilke Matthys.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ilke Matthys (Kerkstraat 44, 9900 Eeklo, België, atelier@ilkematthys.be) via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ilke Matthys heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ilke Matthys, Kerkstraat 44, 9900 Eeklo, België. 

De directe kosten en verantwoordelijkheid van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ilke Matthys zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De beschermingsplakband op het juweel moet hierbij steeds aanwezig zijn. Het juweel mag niet gedragen zijn, enkel kort en voorzichtig gepast.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ilke Matthys alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ilke Matthys op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ilke Matthys wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Ilke Matthys betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzondering: Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Het annuleren of retourneren van maatwerk is dus niet mogelijk. Eens Ilke Matthys gestart is met het vervaardigen van het gewenste juweel is annuleren van de bestelling ook niet meer mogelijk. Producten die op maat gemaakt werden worden bijgevolg ook niet retour geaccepteerd, noch omgeruild.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De juwelen van Ilke Matthys zijn gemaakt met degelijke edele materialen en zijn van goede kwaliteit, maar als er toch iets mis gaat en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een wettelijke garantie van twee jaar na ontvangst. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ilke Matthys zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Reparaties bij garantie zijn in kosteloos (als u alle onderdelen bijgehouden heeft). Eventuele verzendingskosten zijn voor rekening van de koper. Reparaties na de periode van 2 jaar worden in rekening gebracht. Prijs wordt steeds afgesproken met de klant alvorens de reparatie uit te voeren. Voordat u juwelen ter reparatie terugstuurt neemt u contact op via atelier@ilkematthys.be

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Er is dus geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen. Deze verkleuring is onvermijdelijk en hangt af van de zuurtegraad van uw huid. Er is ook geen garantie op gebeurlijke slijtage (bijvoorbeeld het slijten van zettingen/griffen/schakels…) die ervoor zorgt dat er edelstenen van het juweel loskomen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Fysieke aanpassingen aan het juweel na aankoop

​Voor het aanpassen van juwelen na ontvangst/aankoop wordt een meerkost vanaf 15 euro aangerekend, tenzij anders afgesproken. De prijs voor het vergroten/verkleinen/aanpassen en dus toevoegen van extra grondstoffen aan 18kt gouden juwelen wordt op basis van gewicht berekend. Prijzen worden steeds afgesproken met de koper alvorens de aanpassing uit te voeren. Wanneer u ervoor kiest om uw bestelling te laten aanpassen kan dit 1-2 weken in beslag nemen, tenzij anders afgesproken in drukke periodes.

Andere reparaties aan juwelen (van Ilke Matthys of externe fabricanten) worden met grote zorg uitgevoerd. Een menselijke fout is toch niet uitgesloten. Bij problemen wordt de verzekering aangesproken, Ilke Matthys is niet verantwoordelijk voor het breken van edelstenen of diamanten in oude of niet bij Ilke Matthys aangekochte juwelen.

Artikel 10: Nazorg

Kwetsbaarheid en verlies van stenen:

Ilke Matthys verbindt zich ertoe om enkel te werken met edelstenen (synthetisch en natuurlijk, zoals afgesproken met de Klant) en (lab)diamanten van goede kwaliteit. De kwetsbaarheid van de gebruikte edelsteen of diamant hangt af van de inherente hardheid van de steen (uitgedrukt en gemeten op de schaal van Moh). Edelstenen blijven steeds kwetsbaar bij dragen van een juweel. Ze vereisen een grote zorgzaamheid. Ilke Matthys is niet verantwoordelijk voor het barsten van een edelsteen door incorrect gebruik of verlies van een steen in het juweel. De klant wordt verzocht om het juweel jaarlijks te laten nakijken bij Ilke Matthys. Tijdens deze check-up wordt het juweel gecontroleerd op eventuele slijtage en mogelijkheid tot verliezen van de edelstenen of diamanten. 

Ilke Matthys laat edelstenen en diamanten in haar juwelen vastzetten door een ervaren Belgische edelsteenzetter in onderaanneming. 

Artikel 11: Klantendienst 

De klantendienst van Ilke Matthys is bereikbaar via e-mail op atelier@ilkematthys.be of per post op het volgende adres: Kerkstraat 44, 9900 Eeklo, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ilke Matthys beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Ilke Matthys zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilke Matthys, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan u bij Ilke Matthys, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ilke Matthys via atelier@ilkematthys.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Ilke Matthys houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Tijdens de productie worden online (www.ilkematthys.be en sociale media zoals Facebook en Instagram) foto’s gedeeld van het maakproces. De koper gaat hiermee akkoord, tenzij hij via mail aangeeft hier niet mee akkoord te gaan. Volledige namen en exacte kostprijzen worden nooit gedeeld ter bescherming van de privacy van de Klant. Een initiaal of ruime richtprijzen (prijsmarges) van maatwerk worden op uitdrukkelijke vraag van een potentiële nieuwe koper wel gedeeld. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op atelier@ilkematthys.be.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Er kunnen Third Party Cookies gebruikt worden voor marketing plug-ins. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Ilke Matthys om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ilke Matthys. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.